fundacja rodzinna

Księgowość w fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna

Fundacje rodzinne są nowym, ale  coraz bardziej popularnym metodą zarządzania majątkiem rodziny. Jest to jednocześnie sposobem dziedziczeniem wartości przez kolejne pokolenia. Księgowość w fundacji rodzinnej jest jednym z najważniejszych elementów jest prawidłowego funkcjonowania. Jak w przypadku każdej osoby prawnej fundacja rodzinna jest płatnikiem podatku CIT, a także w niektórych przypadkach płatnikiem zaliczki na PIT. Fundacja ma także obowiązek prowadzić pełną księgowość (księgi rachunkowe).

Księgowość fundacji rodzinnej prowadzącej działalność gospodarczą

Fundacja rodzinna jest nowym podmiotem w polskim systemie prawnym. Możliwość utworzenia takiego podmiotu ma  na celu wspomóc firmy rodzinne  i uregulować prawną stronę  procesów sukcesyjnych.

Fundacja służy przede wszystkim do gromadzenia rodzinnego majątku i zabezpieczenia go. Sama fundacja rodzinna nie ma na celu prowadzenia działalności gospodarczej, jednak tylko w ograniczonym zakresie wskazanym w ustawie.

Podatki fundacji rodzinnej

Księgowość fundacji rodzinnej powinna  uwzględniać również aspekty podatkowe. Tego typu podmioty są z reguły zwolnione z obowiązku zapłaty podatku dochodowego w toku bieżącej działalności. Obowiązek zapłaty podatku od osób prawnych (stawka 15%) powstaje tylko w chwili transferu środków do  beneficjentów fundacji.

Mogą jednak wystąpić inne sytuacje obowiązku zapłaty CIT, co powinna uwzględniać ewidencja księgowa Fundacji.

Fundacyjny plan kont powinien uwzględniać właściwe konta analityczne do ewidencjonowania regularnej działalności fundacji, w szczególności w przypadku realizacji  świadczeń dla beneficjentów fundacji rodzinnej. W takich sytuacja fundacja jest zarówno podatnikiem  na gruncie podatku CIT, jak i pełni rolę płatnika podatku PIT.

Wszystkie te aspekty powinny być uwzględnione w polityce rachunkowości i planie kont fundacji rodzinnej.

Więcej o fundacji rodzinnej.

Biuro rachunkowe Lublin

Skala podatkowa w 2024 roku

Podatników rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w 2024 roku obowiązuje taka sama skala podatkowa jak w roku 2023. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą podatek według stawek:

  • pierwszy próg podatkowy PIT wynosi 12% do kwoty 120 tys. zł ;
  • drugi próg podatkowy 32% od nadwyżki ponad 120 tys. zł.

Kwota wolna od podatku dochodowego wynosi 30 000 zł, i jest taka sama jak w 2023 roku.

Koniec roku to najlepszy moment na zmianę biura rachunkowego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Abrigo sp. z o.o.

Paper financial graphs and charts with calculator, magnifying glass and pen isolated on white.

Utrata prawa do estońskiego CIT

Opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów (estoński CIT), powinno być stosowane przez minimum 4 lat podatkowych. Może się jednak zdarzyć, że sam podatnik utraci prawo do korzystania z takiej formy opodatkowania dochodów spółek.


CIT estoński – podstawa do utraty opodatkowania
Stosując opodatkowanie w formie CIT-u estońskiego, spółka nie są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu różnicy w ujmowaniu przychodów oraz kosztów na gruncie prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości, jednak okres stosowania rozliczeń w tej formie nie może być wówczas krótszy niż 4 następujące po sobie lata podatkowe. Po zakończeniu tego okresu opodatkowanie ryczałtem przedłuża się automatycznie na kolejne 4 lata.

Utrata prawa do stosowania ryczałtu może być spowodowane m.in. niespełnieniem warunków niezbędnych do stosowania tej formy rozliczeń. Kwestię tę dokładnie precyzuje art. 28l ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Utrata prawa do CIT-u estońskiego
Utratę prawa do CIT-u estońskiego można podzielić na dwa warianty. Pierwszy z nich dotyczy utraty prawa do opodatkowania wraz z końcem roku w przypadku:

  1. rezygnacji z opodatkowania;
  2. niespełnienia warunków w roku podatkowym w zakresie stanu zatrudnienia lub struktury przychodów.

Istnieje też możliwość utraty prawa do opodatkowania CIT-em estońskim wstecz, od stycznia roku podatkowego, w którym zdarzenie miało miejsce w przypadku:

  1. nieprowadzenia ksiąg podatkowych;
  2. przejęcia innego podmiotu;
  3. przejęcia spółki przez inny podmiot

KSeF, czym jest Krajowy System e-Faktur ?

Krajowy System e-Faktur to wprowadzony przez MF program informatyczny, w którym firmy mogą wystawiać i otrzymywać faktury elektroniczne w formie ustrukturyzowanej.

KSeF jest systemem, umożliwiającym wystawianie i udostępnianie strukturalnych faktur. Głównym celem oprogramowania jest centralizacja procesu rejestracji faktur. Będą on znajdowały się w jednym miejscu. W ten sposób systemy fakturowania i księgowości będą połączone z KSeF, ma to umożliwić przesyłanie faktur sprzedaży przez ten system.

Ministerstwo Finansów najpierw oferuje dobrowolne przystąpienie przedsiębiorców do platformy. W okresie od stycznia 2022 roku do końca czerwca 2024 roku korzystane z Krajowego Systemu e-Faktur jest dobrowolne. Od przyszłego roku stosowanie systemu będzie obowiązkowe, od 1 lipca 2024 roku – dla czynnych podatników VAT, a od 1 stycznia 2025 roku dla pozostałych podatników.