Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest obowiązkowe dla wielu przedsiębiorców, poza tymi, którzy, wybrali formę opodatkowania na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Poniżej znajdziesz ogólne kroki, jak prowadzić książkę przychodów i rozchodów:

 1. Zakładanie książki przychodów i rozchodów:
  • Zarejestruj swoją książkę przychodów i rozchodów w urzędzie skarbowym. W niektórych krajach istnieją specjalne formularze do tego celu, które trzeba wypełnić.
 2. Numeracja dokumentów:
  • Numeruj wszystkie dokumenty księgowe, takie jak faktury, paragony, umowy itp. Numeracja powinna być chronologiczna i nieprzerwana.
 3. Kategoria dokumentów:
  • Klasyfikuj dokumenty według rodzaju transakcji, np. przychody, zakupy, koszty operacyjne, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne, itp.
 4. Ewidencja przychodów:
  • Zapisuj wszystkie wpływy finansowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dane dotyczące przychodów powinny zawierać informacje o kontrahencie, kwocie, dacie, numerze dokumentu oraz opisie transakcji.
 5. Ewidencja rozchodów:
  • Rejestruj wszystkie wydatki związane z prowadzeniem działalności. To obejmuje zakupy towarów, koszty operacyjne, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne, amortyzację sprzętu itp. Podobnie jak przy przychodach, zapisuj kontrahenta, kwotę, datę, numer dokumentu i opis transakcji.
 6. Przychody i koszty operacyjne:
  • Odróżniaj przychody od kosztów operacyjnych. Przychody to kwoty, które uzyskujesz z tytułu sprzedaży, natomiast koszty operacyjne to wydatki związane z prowadzeniem codziennej działalności.
 7. Odliczanie podatku VAT:
  • Jeśli jesteś podatnikiem VAT, prowadź dodatkową ewidencję dotyczącą podatku VAT. Zapisuj kwoty VAT od faktur zakupowych i uwzględniaj odliczenia od podatku VAT naliczonego.
 8. Sporządzanie zestawień i raportów:
  • Regularnie sporządzaj zestawienia i raporty dotyczące finansów firmy, takie jak bilans, rachunek zysków i strat czy raport kasowy.
 9. Prowadzenie książki inwentarzowej (opcjonalne):
  • Jeśli prowadzisz działalność, która wymaga ścisłej kontroli nad zasobami materialnymi (np. handel detaliczny), prowadź książkę inwentarzową.
 10. Okresowe rozliczenia:
  • Okresowo (zazwyczaj co miesiąc lub kwartał) dokonuj rozliczenia i sprawdź, czy Twoja działalność osiąga zyski czy ponosi straty.
 11. Archiwizacja dokumentów:
  • Przechowuj wszystkie dokumenty księgowe przez określony czas, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Warto podkreślić, że prowadzenie księgi przychodów i rozchodów może być skomplikowane, zwłaszcza jeśli nie masz doświadczenia w dziedzinie księgowości. W takim przypadku zaleca się skorzystanie z usług księgowego lub doradcy podatkowego, aby uniknąć błędów i ewentualnych problemów z organami podatkowymi.